РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Близо 100 000 души са наетите по трудово и служебно правоотношение в Старозагорско

Публикувано на:

Обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2022 г. показват, че средногодишният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора е 98 524 души, което представлява 4.3% от общо наетите в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 0.3% повече. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности“ - със 7.5%, във „Финансови и застрахователни дейности“ - с 6.6% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 6.2%. Най-голямо намаление на наетия персонал е регистрирано в сектор „Операции с недвижими имоти“ - с 3.6%, следван от сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 3.4% и сектор „Преработваща промишленост“ - с 3.0%.

Разпределението на наетите лица по сектори е както следва: „Преработваща промишленост“ - 30.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 13.3%, „Образование“ - 7.4%, „Добивна промишленост“ - 7.0%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 6.7% и др.

Средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2022 г. е 18 980 лева (21 242 лева - за страната). Тя е нараснала с 13.8% в сравнение с предходната 2021 година. С най-високи заплати за 2022 г. са наетите в сектори: „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а с най-ниски - в „Хотелиерство и ресторантьорство“.

В обществения сектор средногодишната работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора за 2022 г. е 23 853 лева, а в частния сектор - 16 782 лева, като е регистрирано увеличение както в обществения, така и в частния сектор съответно с 12.0 и 15.1%.

В сравнение с останалите области на страната, през 2022 г. област Стара Загора е на 5-то място по показателя средна годишна работна заплата, след областите София (столица), Варна, Враца и София.

Вижте още