РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

935 млн. лв. са разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в Старозагорско

Публикувано на:

През 2022 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Стара Загора са 935 млн. лв. по текущи цени.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 428 млн. лв., следван от сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) с 209 млн. лева.

През 2022 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по икономически дейности се наблюдава нарастване на направените инвестиции в сектора на индустрията (с изкл. на строителството), като относителният им дял се увеличава с 3.7 процентни пункта в сравнение с 2021 г., и спад в сектора на операциите с недвижими имоти с 4.4 процентни пункта.

През 2022 г. е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Наблюдава се ръст в относителните дялове на направените разходи за сгради, строителни съоръжения и конструкции - с 0.9 процентни пункта, за транспортни средства - с 1.5 пункта и за други разходи - с 1.9 пункта в сравнение с предходната година. Същевременно е регистрирано намаление на инвестициите за машини, производствено оборудване и апаратура и за земя, съответно с 3.5 и 0.8 процентни пункта.

През 2022 г. разходите за машини, производствено оборудване и апаратура формират 37.5% от общия обем инвестиции в ДМА .

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Стара Загора - 451 млн. лв., или 48.2% от общите разходи за областта. Следва община Казанлък с 19.0%.

Вижте още