РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Съветниците на Възраждане обединиха колегите си около Наредбата срещу пропагандирането на нетрадиционната сексуална ориентация

Публикувано на:

Съветниците на Възраждане успяха да обединят колегите си от Общинския съвет около Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора и включването на точка срещу пропагандирането на нетрадиционната сексуална ориентация. 

Предложението е на Възраждане и ще бъде гласувано на предстоящата сесия в четвъртък. 

„Наложената в последните години публична пропаганда на крайно неприемлив модел на обществена и сексуална ориентация, особено на фона на тежка криза в демографски план и изключително негативна спрямо традиционните за България семейни ценности медийна среда. Разполагането на Рекламно-информационни елементи (РИЕ), пропагандиращи нетрадиционна сексуална ориентация, особено в непосредствена близост до учебни заведения задълбочава кризата в образованието и възпитанието на подрастващите. С неутвърдената и неразвита психика, децата са най - податливи на такъв тип пропаганда, поради невъзможността да изграждат самостоятелна и обективна преценка за себе си. Именно затова са изключително притеснителни засилващите се тенденции сред българското общество, в което приемането на хомосексуалните действия като нещо нормално и дори естествено следствие, на което моралният упадък сред младежта се увеличава. Толерирането на такъв тип обществена пропаганда е недопустимо предвид засилващия се отрицателен демографски прираст в нашата страна, който е породен от редица провали в политиките на национално ниво водещи до неотменно първо място по ниска раждаемост на глава на населението по всички статистики в сравнение с други страни в Европа и света през годините и поставяйки България в ситуация на демографска катастрофа. Целта на настоящото предложение е да се осигури по - разширен и ефективен контрол в лицето на органа по изпълнение на Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора – общинска администрация по отношение на съдържанието на Рекламно-информационни елементи находящи се в градската среда“, е записано в предложението. 

Очакваните резултати от прилагането на настоящите промени са ограничаване на съдържанието на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) в община Стара Загора, които засилват негативните тенденции в демографското развитие на България по отношение на ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина. Предложените промени следва да се отразят положително и в посока формиране на традиционните семейни ценности, обичта и уважението в семейството, родовата принадлежност и връзките между поколенията в съответствие с българската образователна и правна традиция. 

Въпреки, че това предложение получи подкрепа на Председателски съвет, друго предложение не успя, а именно Промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Според предложението „Дневният ред за предстоящо заседание на всяка от комисиите се оповестява предварително, заедно с материалите по него на интернет страницата на общината“. 

Заседанията на комисиите да се излъчват на живо в интернет страницата на общината, а решенията, взети в открити заседания, да се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието и се оповестява публично чрез публикуване на интернет страницата на общината като неразделна част от протокола, е записано още в предложението. 

Според съветнците на Възраждане обаче, целта на управляващото мнозинство е да избегне прозрачността, за която гражданите настояват. Предложението не получи подкрепа на Председателски съвет.

Вижте още