РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

15 200 младежи ще бъдат подпомогнати за включване на пазара на труда чрез новия проект „Младежка заетост +”

Публикувано на:

15 200 неактивни или безработни младежи ще бъдат подпомогнати за включване на пазара на труда чрез дейностите по проект  „Младежка заетост +” на Програма „Развитие на човешките ресурси” (П РЧР) 2021 – 2027. Проектът е своеобразно продължение на проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта в предишния програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Основната му цел е да се повиши конкурентоспособността на младежите на възраст от 16 до 29 години включително чрез осигуряване на възможност за стажуване, обучение по време на работа, осигуряване на заетост или включване в обучение за придобиване на „меки” умения при работодател. Това ще улесни прехода на младите хора от образование към заетост и ще им позволи да натрупат ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодателите.

Новият проект “Младежка заетост+” се реализира от Агенция по заетостта в качеството й на конкретен бенефициент. Заявките следва да бъдат подавани по образец чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

По проект „Младежка заетост+”, финансиран по П РЧР 2021-2027, могат да бъдат подкрепени младежи, включени в проект „Нова възможност за младежка заетост”, финансиран по ОП РЧР 2014-2020, които не са достигнали максималната продължителност на предвидената заетост съгласно сключените трудови договори. Финансирането по настоящия проект за тях ще покрива само остатъчния период до достигане на максималния срок за подкрепа, ако този период е най-малко три или повече месеца. За остатъчния период работодателите e необходимо да кандидатстват за включване в проект „Младежка заетост+” с актуална заявка. Вече сключените трудови договори с лица, наети по проект „Нова възможност за младежка заетост” не трябва да бъдат прекратявани.

На неактивните и безработните младежи „Младежка заетост+” ще осигури подкрепа чрез:

  • Обучения за придобиване на преносими и „меки” умения чрез ключови компетенции  „Личностна и социална компетентност и умения за учене” и „Инициативност и предприемачество”;
  • Стажуване при работодател, за период от 6 до 9 месеца;
Вижте още