РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Средната заплата в Старозагорско нараства

Публикувано на:

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2023 г. се увеличават с 4.3% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 99 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2022 г. най-голямо процентно увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Строителство“ и „Хуманно здравеопазване и социална работа“. Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в дейностите „Операции с недвижими имоти“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 30.6 и 12.9%.

В края на март 2023 г. в сравнение с края на март 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 3.25 хиляди, или с 3.4%. Най-голямо увеличение на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ - с 1.2 хил., а най-голямо намаление - в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 0.3 хиляди. В процентно изражение най-значително е увеличението в икономическата дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“, а намалението е най-голямо в „Операции с недвижими имоти“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2023 г. е 1 684 лв., за февруари - 1 703 лв. и за март - 1 793 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 726 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 1.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Добивна промишленост“ - с 13.5% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 10.2%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Образование“ с 18.8%, и „Операции с недвижими имоти“ - с 16.5%.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2023 г., област Стара Загора е на трето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (2 603 лв.) и  София (1 737 лева).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 24.6%, като в обществения сектор нарастването е с 19.7%, а в частния - с 27.8%.

Вижте още