РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Близо 50 души от уязвими групи в Стара Загора са започнали работа

Публикувано на:

Близо 50 души, представители на уязвими групи в Стара Загора, са започнали работа след участие в трудова борса по проект „С грижа за всеки гражданина от уязвими групи-успешен модел за социално- икономическа интеграция в община Стара Загора“. Това съобщи Ганчо Илиев, председател на Управителния съвет на Сдружение „Свят без граници“, които са партньори на местната администрация по проекта.

Проектът стартира през април миналата година и има за цел да създаде ефективен и иновативен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на община Стара Загора, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Концепцията на бенефициентите се основава на междусекторен подход и комплекс от взаимнодопълващи се дейности, насочени към решаване на съществуващите проблеми пред лицата и семействата от уязвимите групи, съчетани с възможността за индивидуален подход, съобразен с потребностите и желанията на целевите групи. Проектът включва редица дейности за трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност.

„Социално-икономическата интеграция е процес, който изисква продължителни и целенасочени усилия по отношение на децата и семействата. Необходимо е да намалим съществено дела на отпадналите от образование и да работим с родителите за тяхното активно участие, включително и "училище за родители". Проектът включва широк кръг допълнителни занимания с ученици, застрашени от отпадане, допълнително обучение по български език за деца и ученици, за които той не е майчин, подобряване на образователната среда в техните училища и детски градини“, разказа още Илиев.

Партньори по проекта са още Община Стара Загора,  Сдружение „Свят без граници“, „Брадърс комерс“ ООД - Стара Загора, „Лесо Инвест“ ООД - Стара Загора. Той се реализира чрез Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“, договор BG05M9OP001-2.056-0001-C01. Стойността му е 1 196 167.07 лева.

Вижте още