РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Проект за уязвимите групи включва редица дейности за трайна интеграция на пазара на труда

Публикувано на:

През месец април миналата година стартира Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи - успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“ по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“. Той се изпълнява от Община Стара Загора и Сдружение „Свят без граници“.

Проектът има за цел да създаде ефективен и иновативен модел за устойчива социално-икономическа интеграция на хора от уязвимите групи на територията на община Стара Загора, насочен към повишаване на качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения.

Проектът се основава на междусекторен подход и комплекс от взаимнодопълващи се дейности, насочени към решаване на съществуващите проблеми пред лицата и семействата от уязвимите групи, съчетани с възможността за индивидуален подход, съобразен с потребностите и желанията на целевите групи. Той включва редица дейности за трайна интеграция на пазара на труда, включващи мерки за активиране, мотивационно и професионално обучение, осигуряване на субсидирана заетост, както и за насърчаване на предприемачеството и самостоятелната стопанска дейност.

Партньори по проекта са Община Стара Загора,  Сдружение „Свят без граници“, „Брадърс комерс“ ООД - Стара Загора, „Лесо Инвест“ ООД - Стара Загора. Той се реализира чрез Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси“, договор BG05M9OP001-2.056-0001-C01. Стойността му е 1 196 167,07 лева.

Вижте още