РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

НДСВ настоява за интегрирана инфраструктура, която да включва възможности за всички видове транспорт и комуникации

Публикувано на:

Инфраструктурата е от голямо значение за развитието на една икономика. Не само магистралите обаче са проблемът на страната. От партията настояват за интегрирана инфраструктура, която да включва възможности за всички видове транспорт и комуникации, отличаваща се със сигурност, безопасност и ниски разходи. Бъдещата политика в транспорта да бъде ориентирана към ефективни товарни и пътнически услуги чрез инвестиции в растеж и качество на транспортната услуга, интегриране на отделните сектори в транспорта в проекти от общ национален и общоевропейски интерес. 

НДСВ ще работи за:

 • Приоритетно въвеждане на дигитализацията чрез електронното управление в. т.ч. електронни документи и платформи, като се надграждат и интегрират съществуващите системи и регистри;
 • Създаване на нова структура за киберсигурност и безопасност на инфраструктурата и транспорта;
 • Единни действия и контрол по изпълнение на ОП “Транспорт“;
 • Подготовка и план за работа по Национален план за възстановяване, финансиран от ЕС.

Формиране на национални политики за интегрирана и устойчива транспортна схема - насочена към хората и бизнеса за осигуряване на мобилност и запазване на природата. Поставяне на ясни цели за изработване на стратегии, програми и планове за изпълнение в рационални срокове плюс система за задължителен мониторинг и отчет, са сред приоритетите на НДСВ. Провеждане на ефективни политики за превръщане на България в транспортен хъб за превоз на пътници и товари, използвайки геополитическите възможности и предимства на изградената инфраструктура, за всички видове транспорт, както и опита на българските фирми в транспортните и логистични операции. Намиране на златното сечение чрез равноправен диалог със съседните държави, основаващо се на национални, регионални и европейски интереси.

Качествено нова роля на МТИТС и МРРБ за изграждане на ефективна дейност и развитие на интегрирана транспортна система на базата на иновативните бизнес технологии и тенденции, чрез създаване на нормативна база и регулаторни механизми, които да способстват и гарантират качество, сигурност и безопасност на превозите на пътници и товари и увеличаване на приходите към държавата.

НДСВ ще работи и за:

 • Стимулиране, изграждането и развитието на интегрираната транспортна система, чрез взаимодействието между трите основни групи, характеризиращи състоянието и развитието на интегрираната транспортна система, тенденциите, проблемите и нуждите.
 • Изграждане на работещ нов модел на връзки между администрация, наука и браншови организации в транспорта. Прилагане превенция при решаване на възникнали трудности от външни или вътрешни фактори;
 • Възможност за развитие на интегриран, интелигентен и екологичен транспорт,  да формират и прилагат национални политики за интегрирани транспортни системи, поставяне на цели и изработване на стратегии и програми за управление с ясни срокове и изпълнители;
 • Създаване на задължителна система на отчет, мониторинг и контрол на разработените Стратегии за „Интегрирана транспортна система“ и „Комбиниран транспорт“ в МТИТС. Взимане на управленски решения и изпълнението им за да работи ефективно, цялата, независимо коя партия е на власт;
 • Създаване на национална транспортна схема за пътнически превози с участие на  общините, след изследване на населеността и мобилността на хората /по вид пътници и пътувания/ крайградски, вътре и между регионите, която да включва програма за подобряване на качеството на транспортната услуга и ефективна защита на правата на пътниците;
 • Въвеждане на квотно разпределение между различните видове транспорт  съобразно инфраструктурата, нуждите и мобилността на хората, при отчитане на икономическата ефективност и енергийната ефективност за превоз на брой пътници на определено разстояние /показател на ЕС/;
 • Конкуренция между жп и авто и други превозвачи в рамките на определените квоти в национална транспортна схема;
 • Засилване на регулаторната роля на държавата, чрез ефективен контрол на  достъпа, сигурността и безопасността;
 • Създаване на математически модел и програма, върху които се основава  националната транспортна схема. Формулираме откъде да се тръгне за националната транспортна схема - от общински към областни и национална транспортна схема или обратно от националната - към областни и общински транспортни схеми; 

Възстановяване дейността на обществените съвети по браншове, в които да бъдат включени представители на доказали легитимността си организации. Създаване на постоянно работещи съвети от администрация, местна власт (общини), работодателски, браншови, синдикални и неправителствени организации. Използване на експертен капацитет и добри практики. Активно участие в обществени консултации, организирани от Европейската  комисия, чрез Регистър за прозрачност, предназначен да направи  процеса на вземане на решения в ЕС по-открит.

Кадрово и ресурсно осигуряване и развитие на кадрите в транспорта.  Оптимизиране и възстановяване на обучението във висшите учебни заведения по различните професионални компетентности, също са част от визията на НДСВ:

 • Възраждане на средното професионално образование с планирани заявки,  стипендии и гарантирани разпределения за работа;
 • Набиране и обучение на кадри по съответни позиции за нуждите на  сектора. Развитие на специализирани центрове за професионални обучения – ЦПО;
 • Изменения в нормативната база за въвеждане на мениджърски конкурси и  управление в държавните предприятия с ясни права, отговорности и критерии за оценка на поети ангажименти към държавата; Създаване на национални и регионални експертни съвети от браншовите организации и независими експерти и в т.ч. и българи живеещи и работещи извън страната/ по съответни направления.
 • Въвеждане нова структура на комуникация и работа на експертните съвети и, на  принципа на социалните мрежи, с дефинирано ниво на достъп;
 • Създаване /използване на действащи сайтове/ мрежа от свързани  информационни  сайтове  на национално и регионално ниво;
 • Разработване и въвеждане в Агенция „Пътна инфраструктура“ на система за  планиране и управление на ремонтите и изграждането на пътни системи (годишни и перспективни планове), позволяващи обективен (ефективен) избор на обектите;
 • Актуализиране на задълженията за проектиране на пътни обекти и стимулиране  на проектни решения, включващи съвременни технологии и конструкции;
 • Завишаване на критериите в тръжните процедури при избора на изпълнители за  проектиране и строителство на пътни обекти (къси листи доказващи опит и липса на некачествена работа);
 • Строг контрол по отношение спазване на договорните отношения, както по  отношение на срокове и обем на строително монтажни работи, така и по отношение на обем свършена работа (наличие на нерегламентирани подизпълнители);
 • Осъвременяване на вътрешната документална и нормативна база. 

На 2 април, гласувайте за НДСВ с номер 10 в бюлетината!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Платена публикация

Вижте още