РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Средната работна заплата в Старозагорско нараства

Публикувано на:

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2022 г. намаляват с 1.2% спрямо края на септември 2022 г., като достигат 94.9 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Строителство“ и „Операции с недвижими имоти“. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейностите „Други дейности“ и „Преработваща промишленост“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 30.7 и 13.5%.

В края на декември 2022 г. в сравнение с края на декември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.0 хиляди, или с 1.0%. Най-голямо намаление на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ - с 0.3 хил., а най-голямо увеличение - в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 0.2 хиляди. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическата дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а увеличението е най-голямо в „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2022 г. е 1 639 лв., за ноември - 1 682 лв. и за декември - 1 772 лева.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 697 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2022 г. със 7.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 25.5% и „Производство и резперделение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 9.2%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Финансови и застрахователни дейности“ с 1.0%, и „Административни и спомагателни дейности“ - с 1.0%.

Спрямо същия период на предходната година през четвъртото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в областта нараства със 17.7%, като в обществения сектор нарастването е с 14.2%, а в частния - с 19.9%. 

В сравнение с останалите области на страната, през четвъртото тримесечие на 2022 г., област Стара Загора е на пето място по показателя средна работна заплата, след областите София(столица) (2 571 лв.), Враца (1 822 лева), Варна (1 747 лв) и  София (1 733 лева).

Вижте още