РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Гласуват новата структура на общината на 19 декември

Публикувано на:

Общински съвет Стара Загора ще гласува промените в структурата на Общинската администрация и дейностите към нея на предстоящата сесия на 19 декември. Промените ще влязат в сила от 1 януари 2020 година. Предложението е на кмета Живко Тодоров.

В него е записано увеличение на броя на заместник-кметовете от 4 на 5. Така Стара Загора ще има заместници по „Устройство на територията, строителство и инвестиции”, „Общинска собственост, стопанска политика и спортни дейности”, „Транспорт, чистота и екология“, „Култура, туризъм и младежки дейности” и „Образование, здравеопазване и социални дейности”.

Направени са вътрешни преструктурирания на отдели и дирекции както функционално, така и числово. Закрива се Дирекция „Административно – правно обслужване“ и се обособяват самостоятелни отдели: „Правно нормативно обслужване, „Човешки ресурси“, „Административно и информационно обслужване“, „Административно стопански дейности“. В Дирекция „Гражданско състояние“ се намаля числеността с 1 щ.бр. Дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“ се закрива. Създава се Дирекция „Инвестиции и Европейски програми“ с два отдела: Отдел „Инвестиции“ и Отдел „Европейски програми и международно сътрудничество“.

С променени функции и численост още шест отдела.

Вижте още