РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Съветници предлагат отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете

Публикувано на:

Общинските съветници Диян Димитров от ГЕРБ, Методи Пенчев от ЗНС и Антон Андонов от ВМРО внасят проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Стара Загора. За проекта ще бъдат заложени около 300-350 хиляди лева до края на 2020 година, като се очаква Правилникът да заработи от 1 юни. Все още не е ясно в какъв размер ще бъде отпусканата сума, но се очаква да е около 400 лева за първо дете. Помощта ще се изплаща до трето дете в семейството.

Право да получат еднократна парична помощ ще имат родители на новородено дете или осиновители, български граждани, от които към момента на кандидатстване поне единият е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Стара Загора за период повече от една година от датата раждане или осиновяване.

Родителите трябва да са пълнолетни и да имат завършено минимум средно образование. Ако родителят или осиновителят има деца, оставени за отглеждане в специализирана институция за деца или друг модел за развитие на заместваща семейна грижа, то той няма право на подпомагане по реда на този правилник.

Заявление за еднократната парична помощ може да се подава в срок до 90 дни, считано от датата на раждането/осиновяването. Еднократна помощ няма да се отпуска ако към момента на подаване на заявлението родителите имат прекъснати здравноосигурителни права или имат изискуеми публични задължения към община Стара Загора.

Помощта ще се отпуска след подадено заявление по образец, а към него ще се прилагат диплома за завършено образование на родителите - копие; удостоверение от службата за закрила на детето към ДСП, удостоверение за банкова сметка на един от родителите. Към заявлението-декларация служебно ще се прилагат и удостоверение за липса или наличие на задължения към община Стара Загора, удостоверение за постоянен и настоящ адрес на детето.

Заявленията ще се разглеждат от петчленна комисия, в чийто състав има представители на администрацията и на Общинския съвет. Комисията ще заседава веднъж месечно до 20-то число на месеца, като разглежда всяко едно от подадените заявления и постановява мотивирано писмено решение за отпускане на помощта или за отказване предоставянето й.

През 2018 година в Стара Загора са родени 1394 деца. Не е ясно обаче колко от тях продължават да живеят в града.

Вижте още