РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

51 точки ще разгледат съветниците в четвъртък

Публикувано на:

51 предложения съдържа Дневният ред за заседанието на Общински съвет Стара Загора, което ще се проведе на 28 май.

Съветниците ще гласуват на второ четете Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

По време на заседанието старейшините ще гласуват и Проект на „Правилник за предоставяне на финансова помощ в полза на физически лица на територията на Община - Стара Загора“.

По предложение на кмета Живко Тодоров и по искане на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите-Стара Загора, ще бъде гласувана възможност за освобождаване на търговците от заплащане на такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна, за периода до края на месец юни.

Местният парламент ще приеме годишните финансови отчети за 2019 г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата.

В дневния ред  на Общински съвет Стара Загора за месец май влиза и подновяване на договорите за управление на двама управители на общински дружества- „Мересев” и „Обредни дейности“.

Съветниците ще дадат съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора  с проектно предложение по предифиниран проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване  и адаптация към изменението на климата в общините в България“ по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, финансирана по Финансовия Механизъм на Европейско Икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ и одобрение на проект на Споразумение за партньорство между  Национален Доверителен Екофонд, Община Стара Загора и останалите партньори по проекта. На майското заседание ще бъде гласувано и осигуряване на устойчивост на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора“.

Сред обсъжданите точки е и одобряване на Актуализирана стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Стара Загора.

Вижте още