РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

С португалския модел на приобщаващо образование се запознаха учители от професионалната гимназия в Мъглиж

Публикувано на:

10-дневна мобилност на 4-ма учители по общообразователни и професионални предмети за наблюдение работата на португалски колеги и обмяната на опит в областта на приобщаващото образование (ПО) бе основната дейност на Проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000147508 „Създаване на приобщаваща учебна среда в училище с подкрепа на всички ученици“, програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Училищно образование“ с бенефициер Професионална гимназия по селско стопанство „Гео Милев“ – Мъглиж. Участниците се запознаха с португалския модел на ПО: приоритети за развитие и интервенции в подкрепа на многообразието, прилагане на алтернативни учебни практики, техники и материали за оценка за преглед на развитието, използването на ИКТ за подпомагане на всички учащи в приобщаваща среда, създаването на устойчиви училищни системи с акцент върху ПО и участието на родителите.

От 14 до 27 април 2024 г. участниците в проекта си сътрудничиха със средно училище от гр. Брага, Португалия – Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio, в което се обучават младежи на възраст от 12 до 18 години. Училището има отлична материална база с 43 модерни класни стаи, 8 експериментални научни лаборатории, 4 аудитории, радио студио, фитнес зала, библиотека, столова, музейна зала и арт ателие. То е известно в региона с културното многообразие на възпитаниците си. Младежи от 23 националности – от Бразилия, Ангола, Венецуела, Испания, Мозамбик, Украйна, Замбия, Пуерто Рико, Монако, Пакистан и други страни, учат заедно в мотивираща и толерантна учебна среда.

Училището успява да поддържа това чрез професионализма на преподавателския екип, който непрестанно работи за съхранението на рамката от приобщаващи ценности и създава условия всяко дете да се чувства специално и оценено. Създадени са приобщаващи класни стаи, провеждат се и разнообразни извънкласни дейности като фестивали на различните култури, изнесен театър и др. В училището е създаден мултидисциплинарен екип за подкрепа на приобщаващото образование (EMAEI), който отговаря за обсъждането на прилагането на мерки за преодоляване на нуждите от интеграция и приобщаване на ученици, които разкриват по-големи затруднения в обучението, риск от отпадане от училище, рискови поведения или нарушения на задълженията на учениците и проследяване и наблюдение на ефективността на мерките за подкрепа за учене и приобщаване. Agrupamento de Escolas Alberto Sampaio е създало своя стратегия и цялостна система за подкрепа на приобщаващо образование в мултикултурна среда.

Участниците в проекта наблюдаваха пряко учебния процес в португалското училище и се запознаха с актуални и успешни модели на ПО, отчитащо различията между обучаемите и гарантиращо равния достъп на всеки ученик до качествено образование.

Вижте още