РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Първа копка за нов модерен парк в Чирпан направи кметът Ивайло Крачолов

Публикувано на:

Започнаха строително-монтажните работи за обновяване и проектни мероприятия в парк до ОУ „Асен Втори". Това стана на официална церемония за символично начало на проекта. Основната цел е изграждане на съвременна, удобна и функционална градска среда в Чирпан.

„Нашата цел е да създадем  приятна и модерна паркова среда за жителите на Чирпан, респ. и за  кв. „Асен". Оформят се три основни зони в парка. В централната част се обособява зона с богата декоративна растителност, широколистни дървета, треви и цветя. Ще се запазят по-голямата част от дърветата. В северозападната част се оформя детска площадка за деца от 3-12 години с детски съоръжения, паркова мебел и настилка от дървесен мулч. Алеите изцяло ще се променят, като се оформят пейзажни алеи, изградени от бетонови павета в пет размера-тип есенни листа",  каза кметът на Чирпан Ивайло Крачолов пред жители от квартала, представители на Общината и фирмата-изпълнител.

Срокът за изпълнение на обекта е 150 календарни дни от откриване на строителната площадка. „Проектът е финансиран по мярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ МИГ Чирпан, финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Община Чирпан е бенефициент по проекта, който е на обща стойност 273 114,61 лв, съгласно АДБФ № BG06RDNP001-19.448-0003-C02. Изпълнител на дейностите по СМР е  фирма „ВиК – Бунар", информира директорът на общинската  дирекция  по европейски програми и проекти и териториално устройство Светла Дончева.

Вижте още