РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

Мобилни пунктове ще събират опасни битови отпадъци в Стара Загора

Публикувано на:

За поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

График за събиране на опасни битови отпадъци през 2023 год.

Дата

Работно време

Локация на мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

 

09.11.2023 год.

10:00 – 16:00 часа

Паркинг до парк „Зелен клин“

 

10.11.2023 год.

10:00 – 16:00 часа

Паркинг  парк „Артилерийски“, до ул. „Одринска епопея“

 

 

В Мобилните пунктове гражданите могат да предават:

 • Лекарства с изтекъл срок на годност;
 • Живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак;
 • Лакове и бояджийски материали, разтворители;
 • Остатъци от строителна химия – лепила, пяна, силикон и др.;
 • Домакински препарати / битова химия;
 • Фотографски материали;
 • Киселини / основи;
 • Мастила;
 • Празни опаковки, обозначени със символите за опасност;
 • Препарати за растителна защита и борба с вредители.

Основните групи опасни отпадъци, които образуваме в нашите домове са:

 • Живачни термометри и ампули, живак;
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати и химикали;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Препарати за растителна защита;
 • Лекарства с изтекъл срок на годност.

Опасните отпадъци можем да познаем по символите за опасност, които са изобразени на опаковките им.

Включването на отпадъци с опасни свойства в общия поток битови отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата и системите за оползотворяване на отпадъци.

Системата за разделно събиране на опасни битови отпадъци включва:

 1. Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци два пъти годишно с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.
 2. Приемане на опасни отпадъци от домакинствата, генерирани на територията на общината извън организиран мобилен събирателен пункт по заявка от страна на Община Стара Загора.
 3. Последващо транспортиране и третиране на приетите по време на работата на мобилните пунктове и по заявка опасни отпадъци от домакинствата.
 4. Провеждане на информационни кампании, вкл. изготвяне и отпечатване на информационни материали.

Опасните отпадъци се приемат безвъзмездно.

За повече информация, моля посетете http://www.balbok.com/bg/products/Natsionalna-sistema-za-sybirane-na-opasni-otpadytsi-ot-domakinstvata.

Община Стара Загора призовава гражданите да се включат в кампанията за предаване на опасни отпадъци от домакинствата.

Вижте още