РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

130 хиляди тона са битовите отпадъци в Старозагорско през 2021 година

Публикувано на:

Дълготрайни материални активи с екологично предназначение

В края на 2021 г. за област Стара Загора общата стойност на наличните дълготрайни материални активи за околната среда е 2 073.2 млн. лв., при 2 061.1 млн. лв. през 2020 година.

Битови отпадъци

В област Стара Загора образуваните битови отпадъци и през 2021 г., са 130 хил. т. или с 8.3% повече спрямо 2020 година. Предадените за директно депониране битови отпадъци се увеличават от 26 хил. т през 2020 г. на 57 хил. през 2021 година. Регистрира се намаление на битовите отпадъци, предадени за предварително третиране от 89 хил. т. (2020 г.) на 64 хил. т. (2021 г.).

Продължава изграждането на регионални системи за управление на битовите отпадъци. Същевременно се закриват изградени в миналото депа за битови отпадъци, които не отговарят на екологичните изисквания. Общият брой на депата и инсталациите за третиране на битови отпадъци в експлоатация за страната през 2021 г. е 73, като част от тях са съоръжения от регионалните системи за управление на битовите отпадъци. В област Стара Загора през 2021 г. са регистрирани 6 инсталации за третиране на битови отпадъци с обща заета площ от 89 дка.

Относителният дял на населението, обхванато от системи за организирано сметоизвозване през 2021 г. е 100.0% от общото население на областта, като за страната този показател е 99.9%.

Събраните битови отпадъци средно на човек от населението на област Стара Загора е 422 кг. на човек, което е с 36 кг. повече спрямо 2020 година. През 2021 г. количеството на събраните отпадъци в страната се оценява средно на 445 кг. на човек, или с 37 кг. повече спрямо 2020 година.

Шумови нива

През 2021 г. в област Стара Загора са наблюдавани 45 пункта за измерване на нивото на шум. Продължава тенденцията измереното ниво на шума да надхвърля допустимите хигиенни норми от 55 - 60 dB, като 33 от наблюдаваните пунктове са с шумови нива над допустимите норми. С най-неблагоприятна акустична среда са 15 пункта, където са измерени максимални шумови нива в границите от 63 - 67 dB. През 2021 г. в 14 пункта са регистрирани шумови нива от 68 - 72 dB.

Води

През 2021 г. с обществено водоснабдяване (ВиК) е свързано 99.8% от населението на област Стара Загора, при 99.4% в страната. Потреблението на питейна вода от домакинствата, свързани с ВиК, в област Стара Загора се оценява на 94 л/ден средно на човек, или с 8 л/чов./ден. под средното потребление в страната.

В областта 66.3% от населението е свързано с обществената канализация.

снимка: iStock/Getty Images 

Вижте още