РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

11 са болниците в Старозагорско

Публикувано на:

Към 31 декември 2022 г. в област Стара Загора функционират 13 заведения за болнична помощ с 2 421 легла, от които 11 болници с 2241 легла. В сравнение с предходната година лечебните заведения за болнична помощ броят им остава непроменен, а леглата в тях се увеличават с 88, или с 3.8%.

Заведенията за извънболнична помощ са 106 със 78 легла, а другите лечебни и здравни заведения - 7 със 199 легла.

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към края на миналата година многопрофилните болници в област Стара Загора са 7 с 1 517 легла, или в 63.6% от болниците е съсредоточен 67.7% от легловия фонд на всички болници в областта.

Към 31.12.2022 г. специализираните болници са 4 със 724 легла. Разпределението им по видове е следното: 

  • за активно лечение - 2 с 80 легла;
  • за рехабилитация - една с 224 легла;
  • държавни психиатрични болници - една с 420 легла.

Съгласно методологическите изисквания и прилаганите хармонизирани дефиниции към заведенията за болнична помощ се отнасят и центровете със стационар. В края на 2022 г. в област Стара Загора тези центрове са 2 със 180 легла.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2022 г. е 829.5 на 100 000 души от населението на областта.

Към 31.12.2022 г. заведенията за извънболнична помощ в област Стара Загора са 106 със 78 легла за краткосрочно наблюдение и престой. В сравнение с предходната година броят на тези заведения се увеличава с едно, а броят на леглата в тях - с 13.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, националните центрове без легла, диализните центрове, центровете за трансфузионна хематология, центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и други. В края на 2022 г. тези заведения са 7 със 199 легла. В сравнение с 2021 г. броят на леглата в други лечебни и здравни заведения остава непроменен.

Медицински персонал

В края на 2022 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Стара Загора практикуват 1264 лекари (табл. 2). Лекарите по дентална медицина са 297, като 294 от тях работят в индивидуални и групови практики по договор с НЗОК. Медицинските специалисти по здравни грижи са 2096, от които 1386 медицински сестри и 163 акушерки.

В структурата на лекарите по специалности[1] най-голям е делът на общопрактикуващите лекари - 205, или 16.2% от всички практикуващи лекари в областта, следвани от практикуващите спешна медицина - 86 (6.8%), акушерство и гинекология - 72 (5.7%) и педиатрия – 65 (5.1).

Осигуреността с лекари в област Стара Загора в края на 2022 г. е 43.3 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 10.2 на 10 000 души от населението.

Показателят за осигуреност с лекари в областта е по-нисък от средния за страната (45.9 на 10 000 души от населението). Стойности над този за страната има показателят в областите Плевен (72.4 на 10 000 души от населението), София (столица) (55.9), Пловдив (55.3) и Варна (54.6).

Най-нисък е показателят за областите Кърджали (26.2 на 10 000 души от населението), Ямбол (29.6) и Сливен. 

Към 31.12.2022 г. 57.0% от практикуващите лекари са жени. Най-голям е делът на лекарите във възрастовите група 55-64 години - 40.9% и 45-54 години - 22.6%. Младите практикуващи лекари  - на възраст до 35 години, са 175, или 13.8%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 153, или 12.1%.

Вижте още