РЕДАКЦИЯ: 0888 955 105 | Последвайте ни във Facebook

=

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ZAGORA.BG е информационен сайт за новини от Стара Загора и региона. Сайтът e coбcтвeнocт нa „ЗАГОРА.БГ” EOOД.

Caйтът cъдъpжa и пyблиĸyвa текстове, ĸoитo мoгaт дa вĸлючвaт тeĸcт, cнимĸи и видeo. „ЗАГОРА.БГ” EOOД  нe oбpaбoтвa и нe cъxpaнявa лични дaнни, ĸoитo ca cтaнaли извecтни нa eĸипa в cлeдcтвиe нa жypнaлиcтичecĸa paбoтa.

Настоящите ПРАВИЛА и УСЛОВИЯ за ползване на Интернет услуги уреждат отношенията между ZAGORA.BG и всяко лице, което ползва сайта, за да се информира или ползва услуги, наричано ПОТРЕБИТЕЛ.

Единствено ПОТРЕБИТЕЛ, потвърдил настоящите правила, може да ползва предоставяните УСЛУГИ през ZAGORA.BG.

ZAGORA.BG си запазва правото, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, да променя УСЛОВИЯТА  по всяко време, чрез обновяване на този текст.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели УСЛОВИЯТА:

Всички елементи на съдържанието на страниците в ZAGORA.BG, включително дизайн, софтуерни програми, текст, база данни, снимков и видео материал, графики и друга информация или елементи, представляват обект на АВТОРСКО ПРАВО по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са собственост на ZAGORA.BG или неговите партньори и потребители, предоставили съответните информация или елемент.

ZAGORA.BG поддържа новини и актуална информация, спазвайки правилата и журналистическата отговорност, разписани в ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ и не носи отговорност за обема, прецизността и интерпретацията на информацията.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е отговорен за възприятието и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Ваше е задължението да преглеждате за промени.

ZAGORA.BG не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота и точност), съдържаща се в модулите за свободна публикация на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, както и в сайтове, към които настоящият има хипервръзки. Правaта и отговорностите за тези публикации се носят от техните АВТОРИ.

Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна и други на част или цялото съдържание на ZAGORA.BG без разрешение е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред.

На ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се забранява:

Да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на сайта, включително без ограничение: да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра или в клиентски файл, за които клиента не е дал разрешение за достъп.

Да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна оторизация, да се опитват да се намесват с услуги, предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, претоварване на трафика, разрушаване на информацията.

Да публикуват съдържания - обяви, коментари, снимки, видео, текстове и др. материали, които са клеветнически, неприлични, заплашителни, оскърбителни или омразни или по друг начин недобросъвестни или незаконни.

В случай на доказани неправомерни действия по предходната точка от настоящите ПРАВИЛА, или при поискване от компетентните органи на Република България, ZAGORA.BG си запазва правото да предоставя цялата налична информация за действията и самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ZAGORA.BG не отговаря пред ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за:

Загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени в резултат от ползване на УСЛУГИТЕ от негова страна, както и за невъзможността да се ползват УСЛУГИТЕ.

Неспособност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва всяка една отделна УСЛУГА.

Претенции от трети лица срещу ПОТРЕБИТЕЛЯ при/или по повод ползване на УСЛУГИТЕ.

За публикувани от ПОТРЕБИТЕЛИ обяви и коментари с нецензурни или обидни текстове на лична, религиозна, верска или политическа основа.

В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, ZAGORA.BG ще използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи.

Администраторът на сайта си запазва правото да налага наказателни мерки на ПОТРЕБИТЕЛИ, позволили си да нарушават гореспоменатите УСЛОВИЯ.

За всички неуредени в тези УСЛОВИЯ и ПРАВИЛА въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.